IT4ALL

image_pdfimage_print

ITrampolína pre všetkých

Cieľom projektu bolo posilniť zamestnateľnosť a inklúziu ľudí so znevýhodnením (telesné postihnutie, sociálne znevýhodnenie) a prostredníctvom inovatívneho modelu pre rozvoj individuálneho pracovného potenciálu im pomôcť pri integrácii do pracovného prostredia v IT sektore. Model bol vypracovaný a implementovaný v rámci verejno-súkromného partnerstva a medzinárodnej výmeny skúseností.

Výstupy projektu: Model Centra pre rozvoj pozostávajúceho z 2 nástrojov:

Hodnotiace centrum pracovného potenciálu (Vocational Potential Assessment Center)

Hodnotiace centrum je pilotným Hodnotiacim centrom citlivým na inakosť  –  súbor hodnotiacich metód a aktivít zameraných na hodnotenie účastníkov spôsobom, kedy sa inakosť nestáva automaticky nevýhodou. Inakosť a diverzita sú  naopak považované za hodnotný prínos pre organizáciu.  Model Hodnotiaceho centra je nástrojom, ktorý nasmeruje účastníkov podľa ich individuálneho výkonu a otvorí  im viaceré alternatívne príležitosti rozvoja ich kariéry a sebarealizácie. Viac informácií. 

Centrum pre ďalší osobný rozvoj (Elevator Development Center)

Centrum pre rozvoj stavia na výsledkoch individuálneho výkonu účastníkov v rámci Hodnotiaceho centra. Jeho poslaním je nastaviť ciele na dosiahnutie kvalifikačných požiadaviek na konkrétne pracovné pozície.  Mapuje kompetencie a talent účastníkov a pomáha definovať ich individuálne rozvojové plány.  V rámci Centra pre rozvoj sú zostavené 3 interné tréningové programy, ktoré zohľadňujú špecifické potreby zamestnancov so znevýhodnením. Centrum pre rozvoj bolo pilotne testované kandidátmi vybratými na základe ich výkonu v Hodnotiacom centre. Viac informácií.

Partneri projektu:

Karpatská nadácia, (KN), SK,  www.karpatskanadacia.sk
T-Systems Slovakia, SK,  www.myt-systems.sk
ZOM Prešov, SK , www.zompresov.sk
Christliches Jugenddorfwerk Deutschlands Gemeinnutziger EV (CJD), Nemecko,  www.cjd.de
IT Services Hungary, (IT SH), Maďarsko, www.it-services.hu

Aktivity projektu:

Trvanie projektu: október 3, 2016 – júl 30, 2018

 

Autor článku: Karpatská nadácia

 

IT4ALL-Event-Program_SK

Program-IT4ALL-Event_SK

IT4ALL_dokument_EDC_sk

IT4ALL_dokument_VPAC_sk

IT4ALL-Event-Program