Klauzula o zodpovednosti

Ďakujeme že ste navštívili našu web-stránku.

Ochrana osobných údajov zamestnancov, zákazníkov a iných osôb prepojených so Skupinou Deutsche Telekom AG (ďalej len ako „DTAG“), ktorej súčasťou je aj T-Systems Slovakia s.r.o. (ďalej len ako „TSSK“ alebo „Spoločnosť“), je najvyššou prioritou spoločností Skupiny DTAG.

Za týmto účelom boli Skupinou DTAG vypracované Záväzné vnútropodnikové pravidlá o ochrane osobných údajov (na základe pracovného dokumentu 133, článok 29 pracovnej skupiny Európskej komisie), ktoré sú platné pre všetky spoločnosti skupiny.

V rámci týchto Záväzných vnútropodnikových pravidiel o ochrane osobných údajov vytvára Skupina DTAG štandardizovanú a vysokú úroveň ochrany údajov po celom svete, ktorá sa vzťahuje na spracovanie údajov v rámci jednej spoločnosti, celej skupiny  DTAG, na prenos údajov v rámci skupiny, ako aj na medzinárodnej úrovni.

Stratégia ochrany osobných údajov v TSSK je postavená na zásadách spracúvania osobných údajov, ktoré sú vymedzené s prihliadnutím na konkrétne podmienky Spoločnosti a v súlade s požiavkami zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „Zákon“), Vyhlášky č. 164/2013 Z.z. o rozsahu a dokumentácii bezpečnostných opatrení. Zhmotnenie zásad spracúvania osobných údajov predstavuje okrem spomínaných Záväzných vnútropodnikových pravidiel ochrany osobných údajov platných pre celú skupinu DTAG aj Smernica o ochrane osobných údajov Spoločnosti, ktorá ako rámcový dokument upravuje základné kompetencie jednotlivých útvarov Spoločnosti.

Spoločnosť chráni spracúvané osobné údaje pred ich poškodením, zničením, stratou, zmenou, neoprávneným prístupom a sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením, ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými spôsobmi spracúvania.

V TSSK sa uskutočňuje prenos osobných údajov v rámci členských štátov Európskej únie. Spoločnosť v tejto súvislosti zabezpečuje, aby jej sprostredkovatelia na území iných členských štátov konali podľa jej pokynov a v súlade so Zákonom a preto prijala primerané záruky zachovania práv a právom chránených záujmov dotknutých osôb prostredníctvom zmluvného ošetrenia vzťahov so sprostredkovateľmi a vykonávania kontroly konania sprostredkovateľov TSSK podľa jej pokynov.
o

 Záväzné vnútropodnikové pravidlá o ochrane osobných údajov (SK verzia)

Záväzné vnútropodnikové pravidlá o ochrane osobných údajov (ENG version)

 

Podávanie písomných žiadostí dotknutých osôb:

Žiadosti týkajúce sa ochrany osobných údajov a spôsobu ich spracovania, môžete zasielať elektronicky na: SM_Dataprivacy@t-systems.sk alebo poštou na:

T-Systems Slovakia s.r.o.

DRCI oddelenie

Žriedlová 13

040 01 Košice

Žiadosti prijaté elektronicky alebo poštou budú vybavené najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti Zodpovednej osobe za ochranu osobných údajov.