Zásady ochrany osobných údajov

image_pdfimage_print

Ďakujeme, že  ste navštívili našu webovú stránku.

Všeobecné ustanovenia

T-Systems Slovakia s.r.o. ako člen skupiny Deutsche Telekom, Žriedlová 13, 040 01 Košice (ďalej len „TSSK“) pripisuje veľký význam ochrane vašich osobných údajov. Vždy vás informujeme, aké osobné údaje zhromažďujeme, ako sa vaše údaje používajú a ako môžete ovplyvniť proces.

 

1. Kde môžem nájsť informácie, ktoré sú pre mňa dôležité?

Tieto informácie o ochrane osobných údajov poskytujú prehľad položiek, ktoré platia pre spracovávanie vašich údajov spoločnosťou TSSK na tomto webovom portáli.

 Záväzné vnútropodnikové pravidlá o ochrane osobných údajov (SK verzia)

 

2. Kto je zodpovedný za spracovanie údajov? Koho by som mal (-a) kontaktovať, ak mám otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov v TSSK?

TSSK koná ako prevádzkovateľ údajov. Ak máte nejaké otázky, prosím kontaktujte našu zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov (Data Privacy Officer) elektronicky na FMB_dataprivacy@t-systems.com alebo poštou na adrese:

T-Systems Slovakia s.r.o.

DRCI Department / Data privacy officer

Žriedlová 13

040 01 Košice

 

3. Aké práva mám?

Máte právo

a)Požadovať informácie o kategórii spracúvaných osobných údajov, o účele spracovania, o príjemcovi údajov, o predpokladanej dobe uchovávania (čl. 15 GDPR);

b) Požadovať, aby boli nesprávne alebo neúplné údaje opravené alebo doplnené (čl. 16 GDPR);

c)Kedykoľvek odvolať súhlas s účinkom do budúcnosti (čl. 7 (3) GDPR);

d) Namietať proti spracovaniu údajov na základe oprávnených záujmov, z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie (čl. 21 (1) GDPR);

e) Požadovať vymazanie údajov v určitých prípadoch v súlade s čl. 17 GDPR – zvlášť, ak údaje už nie sú ďalej potrebné vo vzťahu k účelom, pre ktoré boli zhromaždené alebo sú protiprávne spracovávané alebo ak odvolávate váš súhlas v súlade s bodom (c) alebo namietate podľa bodu (d);

f) Vyžadovať za určitých okolností obmedzenie údajov, ak nie je možné vymazanie údajov alebo povinnosť vymazania je sporná (čl. 18 GDPR);

g) Na prenosnosť dát, t.j. môžete prijímať vaše údaje, ktoré ste nám poskytli, v bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, ako je CSV, a v prípade potreby môžete tieto údaje prenášať iným (čl. 20 GDPR);

h) Podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu ohľadne spracovania údajov

 

4. Komu TSSK odovzdá moje údaje?

Sprostredkovateľovi, t.j. spoločnostiam, ktoré najímame, aby spracovávali údaje v rámci zapájame do spracovávania údajov v rámci zákonom definovaného rozsahu, čl. 28 GDPR (poskytovatelia služieb, sprostredkovatelia). V tomto prípade spoločnosť TSSK tiež ostáva zodpovedná za ochranu vašich údajov. Najímame spoločnosti zvlášť v nasledovných oblastiach: IT, predaj, financie, poradenstvo, služby zákazníkom, ľudské zdroje atď.

Partnerom pre spoluprácu, ktorí, na svoju vlastnú zodpovednosť, poskytujú služby pre vás alebo v súvislosti s vašou zmluvou s TSSK. To je prípad, ak s nami uzavriete zmluvu na služby od týchto partnerov alebo ak súhlasíte so začlenením partnera alebo ak partnera začleníme na základe zákonného povolenia.

Z dôvodu zákonnej povinnosti: V niektorých prípadoch sme zo zákona povinní odovzdať určité údaje žiadajúcemu štátnemu orgánu.

 

5. Kde sú moje údaje spracovávané?

Vo všeobecnosti sú vaše údaje spracovávané na území Slovenskej republiky a v iných európskych krajinách.

Ak sú vaše údaje výnimočne spracovávané aj v krajinách mimo Európskej únie (t.j. v tretích krajinách), uskutoční sa to len vtedy, ak ste výslovne uviedli svoj súhlas alebo je to tak požadované, aby sme vám mohli poskytnúť služby alebo je to predpísané zákonom (čl. 49 GDPR). Okrem toho sú vaše údaje spracovávané v tretích krajinách, iba ak určité opatrenia zabezpečujú vhodnú úroveň ochrany údajov (napríklad rozhodnutie Komisie EÚ o primeranosti alebo vhodné záruky, čl. 44 a nasl., GDPR).

 

6. Aké údaje sa zaznamenávajú, ako sa používajú a ako dlho sa uchovávajú?

Technické charakteristiky:

Pri návšteve našich webových stránok webový server dočasne zaznamená meno domény alebo IP adresu vášho počítača, požadovaný súbor (názov súboru a adresu URL) od klienta, kód odpovede HTTP a web, z ktorého ste nás navštívili. Zaznamenané údaje sa používajú výlučne na účely zabezpečenia dát, najmä na ochranu pred pokusmi o útok poskytovateľa webových serverov tretích strán na náš webový server (článok 6 (1) f GDPR).

 

7. Kontrola údajov pre použité pluginy sociálnych médií

Niektoré webové stránky služieb obsahujú tlačidlá pre sociálne siete (tlačidlo Like na Facebooku, Google +1,  tlačidlo Twitter), ktoré môžete použiť na odporúčanie služieb TSSK svojim priateľom a rodine.

Aby ste si boli istí, že máte plnú kontrolu nad dátami, použité tlačidlá poskytujú priamy kontakt medzi príslušnou sociálnou sieťou a návštevníkom iba vtedy, keď aktívne kliknete na tlačidlo (riešenie pomocou jedného kliknutia).

 

8. Bude moje užívateľské správanie vyhodnocované napr. pre reklamné účely alebo sledovanie?

Vysvetlenia a definície:

Chceme, aby ste mali radosť z využívania našich webových stránok a aby ste využili naše produkty a služby. Je našim ekonomickým záujmom, aby sme to zabezpečili. Analyzujeme vaše užívateľské správanie na základe anonymizovaných alebo pseudonymizovaných údajov, takže môžete nájsť výrobky, ktoré vás zaujímajú, a tak môžeme naše webové stránky optimalizovať pre užívateľov. My alebo spoločnosti, ktoré sme si objednali na spracovanie údajov, vytvárame profily používania v rozsahu povolenom zákonom. Tieto informácie nemožno priamo dosledovať späť k vám. Následne vás všeobecne informujeme o rôznych účeloch a technikách. Potom máte právo odvolať svoj súhlas. Nezabúdajte však, že v tom prípade nemusíte mať prístup ku všetkým funkciám, ktoré ponúkajú naše webové stránky.

a) Účely (čl. 6 (1) f GDPR – zákonné záujmy

Manažment tagov

Manažment tagov slúži na spravovanie nástrojov na sledovanie na webových stránkach. Pre každú stránku je pre túto činnosť nastavený tag. Na základe tagu môže systém určiť, ktoré nástroje na sledovanie by mali byť pre túto stránku použité. Manažment tagov sa môže použiť na špecificky kontrolné sledovanie, aby sa nástroje používali iba v prípade potreby.

Prieskum trhu / Meranie dosahu

Meranie dosahu poskytuje štatistické údaje o intenzite používania webových stránok a počte používateľov spolu s porovnateľnými údajmi o všetkých pripojených službách. Jednotliví používatelia nie sú kedykoľvek identifikovaní. Vaša totožnosť je vždy chránená.

Profily naprieč zariadeniami a naprieč partnermi pre povolenie reklamy a webového obsahu prispôsobeného vášmu záujmu

Na našich webových stránkach okrem iného zaznamenávame informácie o vašich zvyklostiach používania, aby sme mohli povoliť webový obsah a online reklamu, ktoré sú lepšie prispôsobené vašim záujmom. Spolupracujeme s partnermi, takže to môžeme urobiť naprieč zariadeniami a naprieč poskytovateľmi služieb. My a naše partnerské spoločnosti vydávame ID pre každé z vašich zariadení, ktoré používate pri prístupe k vašim hašovaným prihlasovacím údajom. To nám umožňuje priradiť si rôzne vzájomne vydané ID v prípadoch, keď ste sa prihlásili na naše webové stránky pomocou rôznych zariadení. Všetci partneri prenesú na dôveryhodnú tretiu stranu ID a informácie o tom, ktorý užívateľ (prihlasovacie meno) je tomuto ID pridelený. Dôveryhodná tretia strana zašifruje všetky informácie, ktoré sú do nej prenesené. Preto už nie je možné prideliť informácie jednotlivcovi. Zašifrované informácie sa prenesú do spoločnosti emetriq GmbH na analýzu. Spoločnosť emetriq GmbH poskytuje výsledky analýzy jednotlivým partnerom prostredníctvom dôveryhodnej tretej strany, ktorá potom tieto výsledky dešifruje. To umožňuje v jednotlivých prípadoch priradiť zariadenie používateľovi naprieč partnerom, aj keď sa tento používateľ prihlásil na naše webové stránky pomocou svojho zariadenia. Môžeme si navzájom priradiť aj využívanie našich služieb z rôznych zariadení. Výhodou tohto procesu je, že ponuka môže byť prispôsobená záujmom jednotlivca aj bez prihlásenia. Okrem toho spoločnosť emetriq GmbH môže použiť výsledky analýzy pre tretie strany tak, aby tieto tretie strany mohli tiež povoliť na svojich webových stránkach inzerciu a služby prispôsobené záujmom používateľa naprieč zariadeniami.

b) Techniky

Cookie

Pre určité služby využívame súbory cookie. Sú to malé textové súbory, ktoré sú uložené na vašom počítači. Umožňujú systému zistiť, či opakovane navštevujete webové stránky z rovnakého počítača.

Dočasné súbory cookie sú súbory cookie, ktoré sú uložené  vo vašom počítači iba počas trvania vašej internetovej relácie a vyžadujú sa pre transakcie (napríklad na prihlásenie alebo dokončenie nákupu). Jednoducho obsahujú ID transakcie.

Pre určité služby používame trvalé  súbory cookie, ktoré sú uložené vo vašom počítači pre budúce relácie. V takom prípade vás budeme informovať o období uchovávania  súborov cookie.

Môžete nastaviť prehliadač tak, aby sa zabránilo ukladaniu týchto súborov cookie alebo vymažte  súbory cookie na konci vašej internetovej relácie. Nezabúdajte však, že v tomto prípade nemusíte mať prístup ku všetkým funkciám, ktoré ponúkajú naše webové stránky. Informácie o nastaveniach prehliadača nájdete na adrese: https://www.sicherdigital.de/sicher-surfen#sicher-surfen-browsereinstellungen

Pixely merania

Pixely merania sú jednoducho obrázky merajúce 1 × 1 pixelov. Sú priehľadné alebo majú rovnakú farbu ako pozadie, takže sú neviditeľné. Ak je otvorený web, ktorý obsahuje pixel merania, tento malý obrázok sa stiahne zo servera poskytovateľa na internete a sťahovanie sa zaznamená na serveri. Týmto spôsobom môže poskytovateľ procesu zistiť, kedy a koľko používateľov požadovalo tento pixel merania alebo navštívilo webové stránky. Poskytovateľ môže tiež zistiť, či je v prehliadači aktivovaný alebo nie je povolený jazyk JavaScript. Ak je povolený jazyk JavaScript, je možné zaznamenať ďalšie informácie, ako sú informácie o prehliadači, operačný systém a rozlíšenie obrazovky.

Táto funkcia sa bežne vykoná vyvolaním JavaScript; bez ohľadu na to sa stále používa pojem pixel merania.

JavaScript

JavaScripts sa používajú na vyvolanie aplikácie a prenesenie zhromaždených parametrov na konkrétneho poskytovateľa služieb / poskytovateľa pixelov merania.

 

9) Služby od iných spoločností, ktoré preberajú zodpovednosť za poskytovanie ich služieb

Google

Google Maps využívame na mapy, lokality a plánovanie trasy na jednotlivých webových stránkach, napr. v Store Locator, ku ktorému máte prístup cez záložku „Make an appointment in the store“ na pravom okraji stránok produktov spoločnosti Deutsche Telekom. Mapy Google prevádzkuje spoločnosť Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Vložením Google Maps je vaša IP adresa prenesená priamo do spoločnosti Google a súbor cookie bude uložený ihneď po návšteve tohto typu webových stránok. Informácie o odbere a sprístupnení informácií môžete kedykoľvek získať od spoločnosti Google na stránke http://www.google.de/intl/de/policies/privacy .

Na našich stránkach využívame funkciu remarketingu a Google AdWords od spoločnosti Google Inc. („Google“). Táto funkcia je implementovaná prostredníctvom súboru cookie a slúži na prezentovanie  webových stránok používateľom pomocou webovej reklamy prispôsobenej ich záujmom ako súčasť reklamnej siete Google. Užívateľom sa potom môžu na týchto stránkach zobrazovať reklamy, ktoré súvisia s obsahom, ktorý už používatelia získali na webových stránkach využívajúcich funkciu remarketingu Google. Podľa vlastných vyhlásení spoločnosť Google nezhromažďuje žiadne osobné údaje s týmto procesom. Ak však nechcete používať funkciu remarketingu Google, môžete ju natrvalo vypnúť úpravou príslušných nastavení na adrese http://www.google.com/settings/ads . Prípadne môžete zakázať používanie  súborov cookie na cielenú reklamu prostredníctvom iniciatívy reklamnej siete podľa pokynov na adrese http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp . Ďalšie informácie o remarketingu Google a pravidlách ochrany osobných údajov spoločnosti Google nájdete na adrese: http://www.google.com/privacy/ads/ .

Ak pristupujete na naše webové stránky prostredníctvom Google ad, Google AdWords ukladá do vášho počítača súbor cookie. Tento súbor cookie sa stane neplatným po 30 dňoch. Nie je možné vyvodiť závery o vás ako o osobe. Informácie zhromaždené pomocou tohto súboru cookie používame na vytvorenie štatistiky o našej miere konverzie. Znamená to, že zistíme, koľko používateľov prišlo na naše webové stránky prostredníctvom  Google ad a získalo produkt do 30 dní. Ak sa nechcete zúčastňovať procesu sledovania, môžete zakázať súbory cookie na sledovanie konverzií tak, že v nastaveniach prehliadača zadáte, aby sa zablokovali súbory cookie z príslušnej domény:

Google AdWords: googleadservices.com

Facebook:

Na našich webových stránkach používame Customer Audience a Facebook pixel služby Facebooku, aby sme optimalizovali našu ponuku inzercie za predpokladu, že ste dali príslušný súhlas pre Facebook. Ďalšie informácie o týchto službách Facebook a informácie o ochrane súkromia od spoločnosti Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko („Facebook“) sú prístupné pod odkazom https://www.facebook.com/privacy/explanation .

Ak používate používateľský účet na Facebooku, nastavený súbor cookie na Facebooku informuje o tom pixel Facebooku na našich webových stránkach. Rovnaký súbor cookie slúži na prenos zhromaždených údajov o používaní na Facebook na účely analýzy a marketingu. Môžete skontrolovať a / alebo neumožniť prostredníctvom Facebooku spôsob, akým spoločnosť Facebook zhromažďuje, ďalej spracováva a používa tieto údaje.

Pixel Facebooku je kód JavaScript, ktorý prenáša nasledujúce údaje na Facebook:

  • Informácie o hlavičke protokolu HTTP (vrátane adresy IP, informácií o webovom prehliadači, miesta ukladania stránok, dokumentu, adresy URL webovej stránky a používateľa webového prehliadača, ako aj dátum a čas používania)
  • Údaje špecifické pre pixel; toto zahŕňa ID pixelu a údaje súboru cookie Facebooku vrátane ID vášho Facebooku (tieto údaje sa používajú na prepojenie udalostí s určitým účtom Facebook na inzerciu a ich priradenie používateľovi na Facebooku)
  • Ďalšie informácie o návšteve našich webových stránok, ako aj o štandardných a užívateľom definovaných dátových udalostiach.
    • Zadané objednávky (transakcie týkajúce sa predaja)
    • Dokončené registrácie a skúšobné odbery
    • Vyhľadávané produkty, dostupné informácie o produkte

Vyššie uvedené spracovanie údajov má vplyv iba na používateľov, ktorí majú účet na Facebooku alebo majú prístup na partnerskú stránku Facebooku (tým bol nastavený súbor cookie). Povoľovanie reklamy na stránkach Facebooku (partnera) na základe služby Customer Audience nemá vplyv na používateľov, ktorí nie sú členmi Facebooku.

Ak ID Facebooku zahrnuté do súboru cookie Facebooku môže byť priradené používateľovi služby Facebook, Facebook priradí tohto používateľa k cieľovej skupine (Custom Audience) na základe pravidiel, ktoré sme stanovili, za predpokladu, že pravidlá sú relevantné. Takto získané informácie využívame na prezentáciu Deutsche Telekom na stránkach Facebooku (partnera).

Ak chcete zrušiť používanie pixelov Facebooku, môžete na Facebooku nastaviť súbor cookie pre zrušenie alebo zakázať JavaScript vo vašom prehliadači. Ďalšie informácie spolu s možnosťami nastavenia ochrany osobných údajov na reklamné účely sú k dispozícii v pokynoch na ochranu súkromia na adrese https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/.