IT bezpečnosť vo firme a na pracovisku

Nielen súčasná doba, ale aj neustály vývoj technológií kladú dôraz na digitalizáciu a využívanie najrôznejších technických prostriedkov na spracovanie dát. Množstvo firiem vie reagovať na zmeny a umožňuje svojim zamestnancom plnohodnotne pracovať aj z priestorov mimo ich stáleho pracoviska, teda ako home office alebo napríklad na služobných cestách. Ako ale správne zaistiť IT bezpečnosť vo firme a na pracovisku?

IT bezpečnosť vo firme na prvom mieste

Prečo vlastne? Väčšina firiem spracováva denne množstvo veľmi významných dát, ktoré sú v elektronickej podobe.

Využíva ich pre svoje obchody, internú komunikáciu, komunikáciu voči klientom i úradom. Veľmi často sa jedná o dáta citlivé, nielen z hľadiska ochrany osobných údajov, ale aj z hľadiska obchodného tajomstva, účtovníctva, fakturácií a iných záväzkov. Tieto dáta je nevyhnutné ochraňovať, a to nielen v súlade s legislatívnymi požiadavkami, ale aj preto, aby nedochádzalo k ich zneužívaniu.

Kybernetická bezpečnosť je nutnosťou

Spoločnosti si uvedomujú riziká a samozrejme aj prípadné následky, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku napadnutia firemného systému vírusmi, zneužitím dát alebo ich nechcenou a chybnou manipuláciou (zmazanie a pod). Preto je bežné, že IT systém majú spracovaný profesionálmi, svojich zamestnancov školia a firemnú techniku ​​riadne zabezpečujú.

Napriek tomu je vždy potrebné počítať s ľudským faktorom, ktorý je najčastejším dôvodom vzniku rôznych pochybení. A to platí o to viac, keď je zamestnancovi umožnená napríklad práca z domu.

Pravidlá home office

Kybernetická bezpečnosť vo firme a na pracovisku musí byť úplne v súlade s využívaním firemných dát aj mimo týchto priestorov.

Pokiaľ teda zamestnávateľ vysiela svojich zamestnancov na pracovné cesty alebo im umožňuje prácu na diaľku, potom musia mať nastavené aj určité (väčšinou vnútorné) predpisy. Pravidlá home office potom predstavujú napríklad využívanie zabezpečených pracovných nástrojov, ako sú notebooky, mobily, tablety a podobne.

Dôležité sú predovšetkým:

  • ochrana proti vírusom,
  • heslovanie dát,
  • zabezpečenie pred odcudzením aj nechceným spustením programov napríklad inými členmi domácnosti,
  • bezpečný prístup k technickým a dátovým prostriedkom,
  • zaistenie nenarušenia dátovej komunikácie a pod.

Využívanie bezpečných aplikácií

Mnoho zamestnancov nepracuje len na jednom zariadení alebo jednom počítači.

Možností, ako efektívne odvádzať svoju prácu, ponúkajú napríklad aj tablety alebo inteligentné telefóny, ktoré je možné vybaviť rôznymi aplikáciami. Napríklad tlač z mobilu, scanovanie dokumentov, odosielanie a príjem pošty, vytváranie tabuliek a grafov a podobne.

Na zvýšenie bezpečnosti sa spravidla využívajú šifrované VPN linky, alebo cloudové úložiská dát, ktoré môžu prepájať aj viac firiem pracujúcich na jednom projekte.

Riziko aj vo videokonferencii

Obdobný dôraz na kybernetickú bezpečnosť vyžadujú aktuálne aj veľa využívané videokonferencie medzi jednotlivými pracovníkmi alebo v rámci porád a rokovaní.

Aj tieto systémy prenášajú citlivé dáta, je potrebné zaistiť ich pred neoprávneným pripojením, nahrávaním alebo iným zneužitím.